مطلع الفجر

1,003 عضو

#مطلع_الفجر
❇️جامع ترین رسانه مجازی گیلان غرب
❇️موثق، صریح و متنوع
❇️زبان گویای مردم
اینجا خیلی شفاف شما با مسئولان سخن می گویید
📬 ارتباط با ما
@matlaelfajr2016

مشاهده کانال