{ مَذهَبے گِرامـ}

614 عضو

خُداونـــدا #بی نگــاه
لُطفـــِ #تـُ
هیچ ڪاری
#بــِ سامان
نمیرِسَــد
نگـاهت را از مــا نگیــــر✋
1397 /10/6
👇 آیدی جهت ارتباط و تبادل با ما 👇
@mhrezamd

مشاهده کانال