[ مرصاد حزب الله ]

982 عضو

◉ تنها کانال رسمی موسسه مرصاد حزب الله :
آخرین آثار و اخبار داخلی مرصادحزب الله
□ فقط در ایتا و سروش فعال خواهیم بود!
مرصاد حزب الله در ایتا:
eitaa.com/meersad_ir
[ مرصاد حزب الله یک رسانه غیرمتمرکز است ]
www.meersad.ir

مشاهده کانال