کانال اطلاع رسانی وخبری سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان اصفهان

307 عضو

کانال رسمی خبری صرفا جهت اطلاع رسانی سازمان
روابط عمومی09103978050 _32662692تلفن
http://esf.mimt.gov.ir/

مشاهده کانال