هیأت میثاق با شهدا

10,313 عضو

📮 ارتباط‌باما: @Misaqbashohada
🖥️ وب‌سایت: www.Misaq.ir
🗳 نذورات: Misaq.ir/donate
📱 اینستاگرام: Instagram.com/Misaq_ba_shohada
🔰 پیامرسان‌ها: @Misaq_ba_shohada
💠 هیأت‌نوجوانان: Ble.ir/misaqnojavan
📗 نشریه‌عین: Ble.ir/misaq_ainmag

مشاهده کانال