مدیر کانال هیأت میثاق با شهدا

ما را نسیم پرچم تو زنده می‌کند
زخمی است دل که مرهم تو زنده می‌کند

ارسال پیام