کانال توسعه فناوری های دریایی

72 عضو

کانال توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی/ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
mitc.isti.ir

مشاهده کانال