معاونت تبلیغ و امور فرهنگی خراسان رضوی

255 عضو

این معاونت، زیر مجموعه معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه کشور بوده وفعالیت آن در خراسان رضوی، هجرت، مدارس امین و بینات است.
جهت بیان ایده ها،طرح ها و انتقادات، به معاون تبلیغ استان(هاشمی نسب) با آی دی زیر مرتبط شوید:
sapp.ir/moaven.tabligh.khr

مشاهده کانال