آکادمی مدیران هزاره سوم

102 عضو

ارائه مطالب مدیریتی در زمینه مدیریت اجرایی، مدیریت بازاریابی، مدیریت خرید، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، ایجاد کسب و کار، مدیریت کسب و کار، مدیریت دانش، مدیریت بحران و مدیریت آموزشی
وب سایت:www.modiranhsa.com

مشاهده کانال