اشعار معین تبریزی

5 عضو

مهدی اصغری عظمی
متخلص به : معین تبریزی
آثار :
در تنگنای دل / چاپ ۹۴
هوای صحبت شبنم / ٩۵
در آرزوی تو /٩۶
آوای باران/ ٩۶
صنوبر
سایت :
www.moeintabrizi.ir
www.elmineh.ir

مشاهده کانال