سيد مجتبي فرشچي

مديريت شرکت آماري اطمينان شرق، داراي گريد مرکز آمار ايران، نمادهاي اعتماد و ساماندهي. ايميل: etminan2@iran.ir | شماره سروش: 09155136129

ارسال پیام