حریم دل 🌱

16,038 عضو

حرفهایی هست برای گفتن ک اگر گوشی نبود،نمی گویم و حرفهایی هست برای نگفتن،و سرمایه ماورایی هرکس حرفهایی است نگفتنی،حرفهایی ک پاره های بودن آدمی هستند و بیان نمی شوند، مگر آنکه مخاطب آن پیدا شود...!
ادمین: @4ever.313

مشاهده کانال