مرشدخان

262 عضو

مرشد خان
از هر دری سخنی....
هدف اصلی مرشد خان آگاهی و تحلیل مسائل روز و البته نگاهی عبرت بار به گذشته است
- ما را با نظرات و انتقادات خود یاری کنید
#بصیرت

مشاهده کانال