کانال خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران

23 عضو

این کانال باهدف اطلاع رسانی سریع اخبار و اطلاعات سازمان راه اندازی شده است.

مشاهده کانال