نقد مسیحیت تبشیری و پاسخ به شبهات

570 عضو

هدف از ایجاد این کانال:👈دفاع از اسلام، در مقابل هجمه‌های
مسیحیت تبشیری ☦️ است که شمشیر 🤺 را از رو کشیده و ناجوانمردانه علیه
اسلام فعالیت می‌کنند...
سایت ما:
http://www.adyannet.com/fa/christianity

مشاهده کانال