نمکتاب

613 عضو

نمکتاب:
📚نهضت ملی کتابخوانی (نمک)
غذا بدون نمک مزه نداره😜
زندگی بدون کتاب معنا نداره📖
خرید کتاب: @sefaresh_namaktab
سایت نمکتاب: namaktab.ir
وبلاگ نمکتاب: namaktab.blog.ir
کانال نمکتاب(سروش و ایتا): @namaktab_ir

مشاهده کانال