عشق فقط خدا

من یک خیاطم 😍
آرزوهایم را کوک میزنم😉
بند ناامیدی را قیچی میکنم😏

ارسال پیام