منتظر که گناه نمی کند!

5,481 عضو

کانال اختصاصی ترک گناه
تحت نظر موسسه مصاف ایرانیان
وقایع و تحولاتی که بعد از ترک گناه برای شما اتفاق افتاده را برای ما در پیام رسان ایتا ارسال کنید
لطفا از ذکر نوع گناه اجتناب فرمایید
ارسال به👇
https://eitaa.com/infonejatazgonah

مشاهده کانال