طلبه اُ منفی

42 عضو

www.omanfi.blog.ir
نوشته های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!
محمدهادی. ع
@mohammadhadi_a

مشاهده کانال