پارک فناوری پردیس

286 عضو

انتشار اخبار و دستاوردهاي شركتهاي عضو پارك فناوري پرديس
ارسال اخبار، كليپ، عكس و ... جهت انتشار در كانال
☎ داخلی 4158- ٧٦٢٥٠٢٥٠

مشاهده کانال