کانال خبری پیام بشرویه

590 عضو

🔺در کوتاه ترین زمان به روزترین باشید
سوژه های خبری خود را در پیام بشرویه دنبال کنید
💥💥کانال خبری پیام بشرویه در سروش:🔻
https://sapp.ir/payamboshruyeh
♻راه ارتباطی با خبرنگار برای انعکاس سوژه ها و اخبار
🔺 انتقاد_پیشنهاد_سوژه
@khaabaarneegaar

مشاهده کانال