پایش ارمغان سلامت و نشاط در بازنشستگی

1,065 عضو

پایش وبسایت جامعی است با مطالب متنوع در حوزه های بازنشستگی،اخلاق،خانواده،سلامت،سفر،گل و گیاه و ...
بازنشستگان گرانقدر،شاغلینی که به دوران بازنشستگی نزدیک میشوند،خانواده ها و کلیه افرادی که پرسشگر مطالب آموزشی و علمی هستند از مخاطبین این وب سایت میباشند.

مشاهده کانال