پیشرفت و فناوری مرکز

1,375 عضو

سلام
نشانی کانال در پیام رسان بله: https://ble.im/qhutip
نشانی کانال در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/qhutip
نشانی کانال در پیام رسان گپ: https://gap.im/qhutip
انتقاد یا پیشنهاد در خصوص مطالب: @pishraftvafanavari
نشانی سایت مرکز: http://vu.qhu.ac.ir

مشاهده کانال