شبکه راهبری تحول اداری استان قزوین

220 عضو

این کانال با هدف تسهیل ارتباطات در بین فعالان نوسازی اداری، مدیریت عملکرد و سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی استان قزوین راه اندازی شده است.

مشاهده کانال