باشگاه خبرنگاران راهیان نور کشور

739 عضو

🔸باشگاه خبرنگاران راهیان نور کشور
🔻جذب، شناسایی، تربیت تخصصی و تداوم ارتباط خبرنگار راهیان نور
📬انتقادات و پیشنهادات:
@rahiane_noor_press
✒مدیریت و تداوم ارتباط برادران :
@Jahad_resaneh_baradr
🖊مدیریت و تداوم ارتباط خواهران:
@Jahad_resaneh_khahar

مشاهده کانال