•| رنگ خدائی |•

1,589 عضو


حسِ تنهـایِ درونـم گوید
تـو خـدا را دارے و خـدا
اول و آخـر با ٺـوسـٺ
و خـداونـد عشـق اسـٺ 🌸🌱
#سهراب_سپهری
.
.
آیدی جهت تبلیغ،تبادل و پیشنهادات
📌@sarbaze_mahdii

مشاهده کانال