حمید رسایی

4,877 عضو

🔴معتقدم صف بندی واقعی، بین نیروهای انقلابی در برابر غیرانقلابی های درون نظام است.
🔴افتخارم این است که در صف نیروهای انقلابی هستم، همان ها که جیب شان را بسته و دهان شان را برای دفاع از اصول انقلاب و حقوق مردم باز کرده اند.

مشاهده کانال