رسول فخاری

انسان هایی که مامورتحوّل در تاریخ اند
ازمعیارهای عصرخویش تبعیت نمی کنند...

ارسال پیام