🥀کانال رفیق شهید🥀

1,952 عضو

✨کپے به هرشکلے حلال میباشد اگر حال داشتے یڪ صلوات هم بفرست
🌹بــســم رب الــشـهدا و الــصــدیـقـیــن شــهدا بـا شــمــا صـحــبــت خــواهنـد ڪـرد شــهدا زنـده انـد و در پــیـشـگــاه خـداونــد بــهره مــنـد هسـتـنــد🌹
ادمیـن @admin_refigh_shahid
@adminer

مشاهده کانال