معاونت پژوهشی دانشکده الهیات‌ومعارف‌اهل‌البیت‌ع دانشگاه اصفهان

315 عضو

این کانال به منظور تسهیل در اطلاع رسانی امور پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اهل البیت«علیهم السلام» دانشگاه اصفهان ایجاد گردیده است.

مشاهده کانال