سفیران سلامت تهران

188 عضو

با کسب آگاهیهای بهداشتی و تغییر رفتار، خالق سلامت خود و دیگران باشیم.
گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشاهده کانال