تا ساحل آرامش

234 عضو

درزیر سقف کبوداین آسمان،نهادهای اجتماعی فراوانی وجوددارد؛
مدرسه،دانشگاه،بازارو...اما دراین میان، نهادی که ارزش بیشتری داردوپیش خداوندمحبوب است،خانواده است؛لذاازدواج که تشکیل دهنده این نهاداست،محبوب‌ترین پیوند نزدخداونداست.
در این‌جا به خانواده متعالی برسید

مشاهده کانال