سمت خدا

1,239 عضو

● خواص سوره، آیہ و اذڪار:
✔ وسعت رزق و روزے
✔ مستند از لاک جیغ تا خدا
۞ قرآن، ادعیـہ و احادیـث
۞ رازهاے همســردارے
۞ حڪایت و داستان
۞ تربیــت ڪودک
۞ طب سنتـے
۞ مهدویت
۞ کلیپ
آیدی مدیر کانال ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
@mahdi5055
تبادل فقط مذهبی

مشاهده کانال