نجات اب _ زندگی _اینده

19 عضو

محوریت کانال:
#اموزش
#اطلاع رسانی
#فرهنگ سازی
#مدیریت مصرف
#سازگاری با کم ابی
#نظام بهره برداری از منابع اب
#حفاظت کمی و کیفی اب
#دستاوردهای علمی
#تجارب جهانی

مشاهده کانال