اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی د ع پ بیرجند

117 عضو

این کانال به منظور اطلاع رسانی به مخاطبان حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شامل موضوعات کتابخانه و منابع اطلاعاتی, علم سنجی و پایش تولیدات علمی و انتشارات علمی دانشگاه ایجاد شده است.
مدیر کانال:
Beydokhti_Hossein@

مشاهده کانال