کانال رسمی سلاح سرد و گرم + اخبار نظامى

650 عضو

🐂منابع موثق و بروز
🐺اخبار سریع
🐲مطالب کامل
🐅از برترین منابع داخلی و خارجی....
🐕باما به بروز ترین اخبار دست پیدا کنید!
🐯🐯?سوژه؟🐯🐯
بخش تعاملی💥👲👷👮

مشاهده کانال