سراجْ (بیان احکام شرعی)

60,184 عضو

یه عالمه احکام پرکاربرد، به صورت #خلاصه و مختصر از نظر #چندین مرجع تقلیدکارشناسان پاسخگویی کانال در نشانی زیر@porseshkhane

مشاهده کانال