سید محمدامین

هرگز نمیرد آنکه دلش مست مجتباست
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ارسال پیام