اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //farhang.gov.ir/fa/album/35581/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1

اشتراک گذاری