اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fijrood.farhang.gov.ir%2Ffa%2Falbum%2F39734%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2

اشتراک گذاری