اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fpidco.co.com%2Ffa%2Falbum%2F15%2F%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%25af%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری