اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.bonyad.net%2Ffa%2Falbum%2F123%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2584-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b6%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری