اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.esteghlaltehranfc.com%2Ffa%2Falbum%2F704%2F%25d9%2584%25db%258c%25da%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-13-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-22-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-0-21-%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-1392-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c

اشتراک گذاری