اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.farhang.gov.ir/fa/album/35101/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری