اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.farhang.gov.ir%2Ffa%2Falbum%2F37579%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588%25d9%2582%25d9%2581

اشتراک گذاری