اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.farhang.gov.ir%2Ffa%2Falbum%2F39512%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25b2%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری