اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.farhang.gov.ir%2Ffa%2Falbum%2F39691%2F%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b7%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c

اشتراک گذاری