اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.gharani.co%2Ffa%2Falbum%2F20%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2582%25d8%25a8-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa-T205-%25d9%2587%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b3%25d9%2588

اشتراک گذاری