اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.khargnews.ir/fa/album/164/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%da%a9%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af

اشتراک گذاری