اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.khargnews.ir/fa/album/49/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-1

اشتراک گذاری